Program profilaktyczny dla klas I-III

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Jana Brzechwy
w Rudzie Śląskiej
ul. 11 Listopada 15

 

Rok szkolny 2014/2015

Wprowadzenie

Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na rozwój psychiczny ucznia, dlatego też powinna realizować wychowanie profilaktyczne, które stanowi integralną część wychowania ogólnego. Szkolny program profilaktyczny jest propozycją wprowadzenia do szkoły konkretnych działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym. W zakresie wiedzy program dąży do tego, aby wyposażyć uczniów w informacje dotyczące ochrony zdrowia, bezpiecznych zachowań oraz zdrowego odżywiania się.
Program kształtuje umiejętności skutecznego radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami wynikającymi zarówno z problemów osobistych, jak i z interakcji rówieśniczych.
Program profilaktyki realizuje także zadania w zakresie kształtowania systemu wartości uczniów. Ma na celu uświadomienie uczniom, że w związku ze zwiększaniem się zakresu swobody, wzrasta poziom odpowiedzialności za działania własne i innych. Obok w/w zadań, realizowanie programu ukierunkowane jest na osiągnięcie takich celów jak: wzrost motywacji do nauki, zmniejszenie agresji wśród uczniów, promowanie zdrowego stylu życia.
Szkoła jest najważniejszym miejscem dla edukacji prozdrowotnej, gdyż odbywa się tutaj przekazywanie wiedzy, w którym uczestniczą nie tylko uczniowie, ale także rodzice, nauczyciele, przedstawiciele społeczności lokalnej.

Charakterystyka programu
Program adresowany jest do uczniów klas I-III. Realizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015 w miesiącach od września do grudnia. Przeprowadzonych będzie 8 lekcji:
dla klas 1 – 4 lekcje;
dla klas 2 – 4 lekcje;
dla klas 3- 3 + przygotowanie spektaklu edukacyjnego dla innych klas.
Dodatkowo zorganizowane zostaną prelekcje dla rodziców .
Program zakłada pracę nad całą osobowością ucznia z uwzględnieniem jego sfery fizycznej, psychicznej i duchowej. Treści programu pozwalają na stymulację zachowań prozdrowotnych.
Metody wykorzystywane podczas przeprowadzanych zajęć oparte będą na nowoczesnych technikach aktywnych, wykorzystujących sprzęt multimedialny, pobudzających uczestników do działania, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji.
1. Diagnoza
Na podstawie analizy środowiska szkolnego oraz zdobytych przez szkołę w toku realizowanych działań, wśród nich tych z obszaru pracy wychowawczo – profilaktycznej, doświadczeń wyodrębniliśmy następujące obszary zachowań problemowych:
niski poziom dyscypliny,
brak umiejętności rozwiązywania konfliktów,
niski poziom umiejętności psychospołecznych,
niska kultura języka,
stosunek uczniów do zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów,
niewłaściwe wypełnianie obowiązku szkolnego (częste nieodrabianie zadania domowego, brak przygotowania do lekcji, stosunek do realizacji obowiązku szkolnego),
brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne uczniów.
Na diagnozę środowiska szkolnego składają się również:
obserwacja zachowania uczniów, rozmowy z nimi,
analiza frekwencji w dziennikach lekcyjnych,
analiza frekwencji rodziców na zebraniach organizowanych przez szkołę,
wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami,
przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Cel główny
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym umiejętności dbania o własne zdrowie, higienę i bezpieczeństwo;
Kształtowanie umiejętności i postaw prozdrowotnych oraz przygotowanie do mądrego współuczestnictwa ze środowiskiem.
3. Cele szczegółowe
Wdrażanie uczniów do poszanowania personelu i ich pracy, sprzętu szkolnego, utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy;
Wdrażanie do przestrzegania regulaminu klasowego oraz norm zachowań;
Zapoznanie z wybranym treściami Statutu Szkolnego i z Prawami Dziecka;
Kształtowanie nawyków życzliwości, pomocy koleżeńskiej i pozytywnych postaw wobec potrzeb osób niepełnosprawnych, chorych i starszych;
Poprawa sposobu odżywiania się poprzez wskazanie im właściwych wzorców żywieniowych i okazanie bezpośredniego ich wpływu na zdrowie człowieka;
Wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju organizmu;
Nabywanie umiejętności organizowania własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego;
Kształcenie nawyku bezpiecznego zachowania w szkole i w drodze do i ze szkoły oraz w wolnym czasie;
Doskonalenie umiejętności unikania sytuacji trudnych, rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z agresją;
Wspieranie rodziców w procesie wychowania, dostarczenie im informacji na temat sposobów komunikacji z dzieckiem i pomiędzy rówieśnikami, zorganizowanie prelekcji na temat pomocy rodziców w procesie uczenia się.